Podrobná pravidla soutěží


Podrobná pravidla soutěží

 

Organizátor soutěže: Holandské květiny s.r.o. se sídlem Náchodská 137, Praha 9 - Horní Počernice
IČO: 27111555, DIČ: CZ27111555 (dále jen „Pořadatel“).

Pořadatel (zadavatel) soutěže: Holandské květiny s.r.o. se sídlem Náchodská 137, Praha 9 - Horní Počernice
IČO: 27111555, DIČ: CZ27111555

Výhra: Kytice nebo jiné dle specifikace v konkrétní soutěži.

Účast v soutěži: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní pravidla a podmínky soutěže.

Pravidla soutěží: Soutěž trvá od chvíle zveřejnění soutěžního příspěvku (tj. oficiální informace o vyhlášení soutěže na Facebookových stránkách pořadatele soutěže) a končí dle v příspěvku uvedené specifikace. Na komentáře, lajky a další uskutečněné po termínu ukončení soutěže nemůže být brán zřetel. Pokud se jeden soutěžící zúčastní dané soutěže vícekrát (např. zveřejní více soutěžních komentářů), za platný bude považován pouze první, na ostatní nebude brán zřetel. Každá soutěž má vlastní pravidla specifikující nezbytné informace týkající se realizace soutěže neuvedené v těchto obecných pravidlech; není-li v daných specifických pravidlech uvedeno jinak, platí tato obecná pravidla. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění.

Vyhodnocení: Výherce soutěže bude vybrán dle specifických pravidel konkrétní soutěže. Podmínkou k tomu, aby mohl být výherce vybrán, je splnění všech podmínek dané soutěže. Pokud se po dobu konání soutěže nenasbíralo dostatečné množství soutěžních komentářů, soutěž může být prodloužena nebo zrušena. POZOR! Pokud se jedná v soutěži o sbírání lajků, v rámci soutěže budou uznány pouze lajky soutěžících s trvalým pobytem v ČR a SR, a to z důvodu předejití porušování čestného principu soutěže. Započítané lajky budou pouze ty, které budou přímo u určeného soutěžního příspěvku. Na lajky, které soutěžící nasbírá na jiném profilu / u jiného příspěvku, nebude brán zřetel.

Předání výhry: Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na svém facebookovém, instagramovém nebo TikTok profilu. Navíc budou označeni přímo v soutěžním příspěvku. Předání výhry probíhá osobně nebo jinak dle konkrétní domluvy. Reklamace výher je vyloučena.

Opakovaný výherce: Jeden uživatel může získat maximálně jednu výhru v rámci všech soutěží organizovaných pořadatelem během jednoho kalendářního půl roku.

Osobní údaje: Přihlášením (odesláním soutěžního komentáře) do soutěže soutěžící souhlasí, že pořadatel soutěže je, jakožto správce osobních údajů, event. prostřednictvím zpracovatele, jímž je organizátor, oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžícího v rozsahu sděleném soutěžícím v souladu s těmito obecnými pravidly a pravidly konkrétní soutěže, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Právním titulem zpracování osobních údajů je souhlas. Odvoláním souhlasu končí účast soutěžícího v soutěži. Způsob prováděného zpracování je elektronický. Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat pořadatele, coby správce osobních údajů, o informaci o tom, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Soutěžící má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící dále bere na vědomí, že má rovněž právo na transparentnost zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování, právo být zapomenut a právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování a námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Své žádosti může soutěžící směřovat na shora uvedenou adresu pořadatele nebo soukromou zprávou odeslanou pomocí Facebook Messenger. Nevyhoví-li správce žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem nebo stížností obrátit i přímo).

Všeobecné podmínky: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn (nikoli však povinen) bezplatně uveřejnit jména výherců a doručený materiál obsažený v soutěžních komentářích účastníka (např. určité fotografie, která jsou zasílány pro zapojení do soutěže) v rámci propagačních materiálů organizátora po dobu šesti měsíců od ukončení této soutěže, a to v obvyklém rozsahu. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

META není organizátorem soutěže ani není s touto soutěží jakkoliv jinak spojena, tj. společnost META neodpovídá za plnění jakýchkoliv povinností uvedených v pravidlech této soutěže.

 

 

Před užitím přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Betadine®, 100 mg/ml kožní roztok k zevnímu použití a Betadine®, 100 mg/g mast k zevnímu použití. Léčivá látka povidonum iodinatum. Použití u novorozenců a kojenců do 6 měsíců pouze na základě rozhodnutí lékaře. Volně prodejný registrovaný léčivý přípravek. Egis Praha s.r.o., Ovocný trh 8, Praha 1, tel.: 227 129 111, www.egispraha.cz.