Obchodní podmínky

Firma Holandské květiny s.r.o. se sídlem Náchodská 137, Praha 9 - Horní Počernice
IČO: 27111555, DIČ: CZ27111555

1. Základní ustanovení


Tyto prodejní a dodací podmínky (dále v textu jen podmínky) jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavíraných za využití internetu prodávajícím (Holandské květiny s.r.o., dále jen „prodávající“) pro dodávky květin nabízených na jeho webové stránce www.holandskekvetiny.cz a shop.holandskekvetiny.cz. 

2. Objednávka 

1. Objednání květin provádí objednavatel e-mailem s využitím webové stránky. Zboží či službu může také objednat písemnou formou nebo telefonicky, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka faxem.

2. Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky dodáním zboží.

3. Objednávka musí dále obsahovat tyto údaje:
• druh zboží, požadované množství a úpravu
• maximální cenu (při použití bodu „vlastní výběr“)
• jméno (název, firma) a adresu objednavatele
• požadovaný termín dodání a místo dodání (jméno/název, firma/a adresa příjemce), pokud je příjemce rozdílný od objednavatele
• číslo telefonu, e-mail, případně fax objednavatele a příjemce


3. Doba plnění


Pro dodávku zboží platí obecně termín dodání do 24 hodin od obdržení objednávky. Prodávající může s objednavatelem dohodnout termín plnění individuálně (lze dojednat i expresní dodávku). Dodáním se rozumí dodání na určené místo. Pokud si spotřebitel vyžádá speciální individuální úpravy zboží, pak se termín dodávky stanoví při projednávání těchto úprav s ohledem na jejich náročnost.


4. Předmět plnění


Sortiment zboží najdete na výše uvedené webové stránce pod jednotlivými body v rubrice e-prodej.


5. Cena zboží


Ceny zboží jsou určeny ceníkem platným v den doručení objednávky. Ceníkovou cenou se rozumí cena včetně DPH. Změna ceníků prodávajícím je vyhrazena, nelze však měnit cenu po provedení objednávky. Při nestandardním požadavku objednavatele na skladbu a úpravy zboží za použití bodu „vlastní výběr“ se cena stanoví individuální kalkulací ceny prodávajícího s ohledem na požadavky zadané objednavatelem a ceny jednotlivých komponentů uvedených v ceníku s tím, že celková cena (bez dopravy) nesmí překročit v objednávce udanou maximální cenu. Pokud by objednavatelem uvedené maximální ceny nebylo možné s ohledem na zadané parametry výběru docílit (vypočtená cena bude přesahovat udanou maximální cenu), je prodávající povinen sdělit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednavateli a vyžádat si jeho rozhodnutí.


6. Platební podmínky


1. Platba za zboží včetně dopravy je hrazena zákazníkem v okamžiku potvrzení objednávky podle nabízených variant
( PayU, platební karta, platba na prodejně).
2. U speciálních individuálně vyžádaných úprav se po objednání zboží platí předem záloha ve výši 50 % předpokládané celkové ceny. Tato záloha se započítává do celkové kupní ceny.
3. Ve výjimečných případech určených prodávajícím se cena platí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.


7. Přechod vlastnictví, nebezpečí nahodilé zkázy


1. Kupující získává vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.
2. Nebezpečí škody na věci nebo nahodilé zkázy věci přechází na kupujícího dodáním zboží na místo kupujícím určené.


8. Doprava


1. Dopravu zajišťuje prodávající na náklady objednavatele, pokud objednavatel neuvede v objednávce výslovně, že si zboží odebere nebo dopravu zajistí sám.
2. Za dopravu zboží prováděnou prodávajícím po Praze se platí paušální částka 199 Kč včetně DPH, za dopravu mimo Prahu bude cena automaticky vypočtena při objednávce po zadání adresy doručení.
3. Částka za dopravu je splatná stejným způsobem jako cena zboží.


9. Odpovědnost za vady, reklamace


1. Vzhledem k charakteru dodávaného zboží, když jde o zboží, které se rychle kazí, odpovídá prodávající pouze za vady existující při dodání (převzetí) zboží.
2. Vady na jakosti a množství dodaného zboží je kupující povinen reklamovat ihned při jeho převzetí. Kupující má v případě oprávněné reklamace právo na výměnu za bezvadné zboží nebo zrušení smlouvy.


10. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody


1. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 6 obč. zák. (§ 53 odst. 7 písm. c) obč. zák.).
2. V případě, že se na straně prodávajícího vyskytly neodstranitelné překážky, pro které nemůže dodávku uskutečnit ve sjednané lhůtě, má právo odsunout dodávku zboží nebo provedení služby o nezbytně nutnou dobu, po kterou trvá překážka, je však povinen sdělit tuto skutečnost objednavateli, který je oprávněn v takovém případě od smlouvy odstoupit. Uplatnění tohoto svého práva je však povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.


11. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


1. Náklady na webovou stránku a její správu nese prodávající. Spotřebitelé mají přístup na stránku bez poplatků prodávajícímu.
2. Náklady na svou komunikaci s webovou stránkou nese spotřebitel.


12. Všeobecná a závěrečná ustanovení


Pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na jejich základě uzavřené příslušná ustanovení občanského zákoníku.


13. Změny prodejních a dodacích podmínek


Prodávající je oprávněn ke změnám těchto prodejních a dodacích podmínek. Podmínky se mění dnem jejich uveřejnění na webové stránce. Podmínky nelze měnit pro dodávku zboží, které již bylo objednáno.


14. Pravidla pro provádění plateb zákazníky prostřednictvím Systému PayU


1. Provádět platby prostřednictvím systému PayU jsou oprávněny jen osoby, které mají právo k užívání určitého nástroje, na jehož základě je platba zpracována, zejména v případě platby kartou pouze držitelé dané karty. Jakékoliv zneužití bude provozovatelem okamžitě nahlášeno příslušnému oddělení Policie ČR.
2. Uživatel by měl zákazníkovi na svých stránkách zpřístupnit příslušný formulář či jiné řešení umožňující platbu. Údaje o platbě jsou následně automaticky zasílány partnerovi systému prostřednictvím systému PayU.
3. V okamžiku, kdy zákazník na stránkách uživatele potvrdí transakční formulář a zvolí platební metodu prostřednictvím systému PayU, je automaticky přesměrován na příslušné stránky: v případě platby kartou na webové stránky partnera systému PayU, který provádí autorizační a clearingové operace; v případě platby pomocí online převodu na stránky partnera systému PayU, tedy příslušné banky; u ostatních způsobů plateb pak na webové stránky partnera systému PayU, tedy příslušné instituce zpracovávající danou platební metodu.
4. Pro dokončení platby by ji měl zákazník potvrdit na webových stránkách příslušného partnera systému PayU podle pravidel stanovených tímto partnerem. Platba nemůže být dokončena, pokud zákazník při provádění této platby změní jakékoliv údaje.
5. Provozovatel se nepodílí na poskytování zboží či služeb nabízených na webových stránkách uživatelů. Provozovatel proto nenese odpovědnost za zboží či služby, které jsou hrazeny prostřednictvím systému PayU, ani za to, že smlouva uzavřená mezi uživatelem a zákazníkem, při které byla provedena úhrada prostřednictvím systému PayU, bude řádně uskutečněna a splněna.

 

Zpět do obchodu